Algemene voorwaarden opleidingen | ehbocollege.nl

Algemene voorwaarden opleidingen

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever  de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
Cursist de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Cursus cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Ehbocollege.nl de eenmanszaak zoals bij de Kamer van koophandel geregistreerd onder nummer 55363199
Open cursus cursus bedoeld voor inschrijving van individuele deelnemers.
Offerte overzicht werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
Bedrijfscursus besloten cursus met deelname van cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of dezelfde organisatie, al dan niet op locatie van de opdrachtgever.
Voorwaarden onderhavige algemene voorwaarden.
Website De website http://ehbocollege.nl zoals die geldt op de dag van raadpleging.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van 'Ehbocollege.nl', ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes.

2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of 2 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden, tenzij een specifieke voorwaarde van de opdrachtgever gunstiger is voor ehbocollege.nl. In dat geval is uitsluitend die specifieke gunstiger voorwaarde van toepassing.

Verder

Kies hieronder het deel van de algemene voorwaarden waar je naar op zoek bent.

Definities en toepasselijkheid
Inschrijven en overeenkomst
Prijzen en betaling
Verplaatsen, annuleren en verhindering
Deelname aan de cursus en vervanging docent
Aansprakelijkheid en intellectueel eigendom
Betwisten factuur of overeenkomst en toepasselijk recht