Aansprakelijkheid en intellectueel eigendom | ehbocollege.nl

Aansprakelijkheid en intellectueel eigendom

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Ehbocollege.nl' is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van 'Ehbocollege.nl' of de annulering van de cursusovereenkomst door 'Ehbocollege.nl', tenzij aan 'Ehbocollege.nl' opzet of grove schuld kan worden verweten.

2. Indien 'Ehbocollege.nl' op enig moment, ondanks het bepaalde in lid 1, wel aansprakelijk is voor schade, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

4. Ehbocollege.nl geeft geen slagingsgarantie. Ehbocollege.nl is niet aansprakelijk voor het behaalde resultaat van de cursus, zoals, doch niet uitsluitend, het al dan niet slagen voor het examen, of de verlenging van het diploma na gebleken competentie. De kosten van een herexamen of nieuwe opleiding zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door 'Ehbocollege.nl' of door de auteur van het desbetreffende cursusmateriaal voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Ehbocollege.nl' is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het ter beschikking gestelde cursusmateriaal, de website of andere publicaties van Ehbocollege.nl te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 16. Persoonsgegevens

1. Ehbocollege.nl verwerkt persoonsgegevens van cursisten. De verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. De melding is geregistreerd met nummer m1600783.

2. Door aanvaarding van de overeenkomst gaat de cursist akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens, behoudens het bij wet gestelde.

Terug Verder

Kies hieronder het deel van de algemene voorwaarden waar je naar op zoek bent.

Definities en toepasselijkheid
Inschrijven en overeenkomst
Prijzen en betaling
Verplaatsen, annuleren en verhindering
Deelname aan de cursus en vervanging docent
Aansprakelijkheid en intellectueel eigendom
Betwisten factuur of overeenkomst en toepasselijk recht