Betwisten factuur of overeenkomst en toepasselijk recht | ehbocollege.nl

Betwisten factuur of overeenkomst en toepasselijk recht

Artikel 17. Betwisten van de factuur of overeenkomst

1. Opdrachtgever dient een betwisting van de overeenkomst of de met de cursus samenhangende administratieve procedure binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kenbaar te maken. Een reactie van Ehbocollege.nl volgt schriftelijk binnen 8 dagen nadien.

2. Betwisting van de factuur dient binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

3. Betwisting van de ontvangen factuur door opdrachtgever schort de verplichting tot tijdige betaling van het volledige factuurbedrag niet op.

Artikel 18. Overmacht

1. In het geval van overmacht is Ehbocollege.nl geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan de wederpartij en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

2. Indien ehbocollege.nl door overmacht geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zoals het daadwerkelijk uitvoeren van de cursus, is geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan de opdrachtgever en/of de cursist verschuldigd, maar is de vergoeding beperkt tot het reeds betaalde cursusgeld, met aftrek van de daadwerkelijk door ehbocollege.nl gemaakte kosten.

Artikel 19. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van 'Ehbocollege.nl' en overeenkomsten tussen 'Ehbocollege.nl' en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Terug

Kies hieronder het deel van de algemene voorwaarden waar je naar op zoek bent.

Definities en toepasselijkheid
Inschrijven en overeenkomst
Prijzen en betaling
Verplaatsen, annuleren en verhindering
Deelname aan de cursus en vervanging docent
Aansprakelijkheid en intellectueel eigendom
Betwisten factuur of overeenkomst en toepasselijk recht