Deelname aan de cursus | ehbocollege.nl

Deelname aan de cursus

Artikel 12. Deelname aan de cursus

1. Door inschrijving verbindt de cursist zich tijdens de cursus te gedragen naar gelang hetgeen in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt geacht, waaronder het zich onthouden van elke vorm van geweld of overlast, dit naar oordeel van de trainer.

2. Het maken van foto- of video- of geluidsopnamen tijdens de cursus is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ehbocollege.nl, de opdrachtgever en indien van toepassing de personen die worden opgenomen.

3. De cursist kan de toegang tot de cursus worden ontzegd, zonder recht op restitutie van het cursusgeld, indien hij handelt in strijd met hetgeen in het eerste en tweede lid is beschreven.

4. Indien voor de cursus toelatingseisen gelden, is het de verantwoordelijkheid van de cursist zich voor aanvang van de cursus te vergewissen of aan deze eisen is voldaan. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan kan de cursist van deelname worden uitgesloten, zonder recht op restitutie van het betaalde cursusgeld.

5. De cursist is tijdens de cursus verplicht om nauwgezet de aanwijzingen van de trainer op te volgen, om zo schade of letsel te voorkomen. Schade of letsel ontstaan door het niet of onvoldoende volgen van de aanwijzingen van de trainer, dan wel door nalatigheid of opzet, is volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6. De trainer kan de cursist de toegang tot de cursus ontzeggen indien hij meer dan een half uur verlaat is. De cursist kan dan deelnemen vanaf de eerstvolgende pauze, tenzij het een examen betreft. Deelname is in dat geval uitgesloten. Restitutie in geld van de gemiste lestijd is niet mogelijk.

7. De cursist kan door de trainer worden uitgesloten van deelname aan het examen, zonder recht op restitutie, indien de cursist een derde of meer tijd van de opleiding afwezig is geweest.

8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opgeven van correcte en volledige personalia van de cursist.

9. Indien de cursus wordt afgesloten met een certificaat of diploma en de daarvoor geldende eisen zijn behaald, wordt het diploma binnen zes (6) weken toegezonden aan het adres dat door opdrachtgevers is opgegeven bij de inschrijving of bij aanvaarding van de offerte.

10. Voor het diploma of het certificaat worden de gegevens gebruikt zoals die door de opdrachtgever zijn verstrekt. Wanneer deze, buiten de schuld van Ehbocollege.nl, niet correct zijn weergegeven op het diploma of het certificaat kunnen kosten voor de correctie in rekening worden gebracht tot ten hoogste € 17,95.

11. In de gevallen waarbij een digitaal certificaat of diploma in geldigheid is gelijkgesteld met een papieren exemplaar, wordt uitsluitend een digitale versie beschikbaar gesteld.

12. Wanneer de cursist of opdrachtgever geen certificaat of diploma heeft ontvangen, dient hij dit binnen acht (8) weken na afronding van de opleiding of na het examen kenbaar te maken. Na acht weken kan € 17,95 voor een duplicaat van het diploma of certificaat in rekening worden gebracht.

Artikel 13. Vervanging docent of trainer

'Ehbocollege.nl' is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Terug Verder

Kies hieronder het deel van de algemene voorwaarden waar je naar op zoek bent.

Definities en toepasselijkheid
Inschrijven en overeenkomst
Prijzen en betaling
Verplaatsen, annuleren en verhindering
Deelname aan de cursus en vervanging docent
Aansprakelijkheid en intellectueel eigendom
Betwisten factuur of overeenkomst en toepasselijk recht