Prijzen en betaling | ehbocollege.nl

Prijzen en betaling

Artikel 5. Prijzen van open cursus

1. Bij inschrijving door middel van het volledig invullen en voltooien van het digitale inschrijfformulier op de website ehbocollege.nl, gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld op http://ehbocollege.nl/kalender.

2. In de cursusprijzen van een open cursus zijn de kosten voor het cursusmateriaal en indien van toepassing het examen inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

3. Als op een open cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

Artikel 6. Prijzen van bedrijfscursus

1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal en indien van toepassing het examen inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

4. Wijzigingen van het BTW tarief tussen de dagtekening van de offerte en de datum van acceptatie van de offerte worden aan de opdrachtgever doorbelast.

5. Indien een prijs per persoon is geoffreerd, wordt uitgegaan van het door opdrachtgever opgegeven en overeengekomen aantal deelnemers. Indien meer personen deelnemen, tot aan het aantal door ehbocollege.nl toe te staan, worden deze extra deelnemers doorbelast. Indien uiteindelijk minder personen daadwerkelijk deelnemen, wordt het vooraf overeengekomen aantal doorbelast.

Artikel 7. Betaling

1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt 'Ehbocollege.nl' een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.

2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de cursus binnen 14 dagen na de factuurdatum aanvangt, dient de betaling voor aanvang van de cursus te geschieden.

3. Betaling geschiedt, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op de bankrekening die op de factuur is vermeld.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

5. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor 'Ehbocollege.nl' voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

6. Indien de betaling van de factuur niet tijdig door ehbocollege.nl is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Terug Verder

Kies hieronder het deel van de algemene voorwaarden waar je naar op zoek bent.

Definities en toepasselijkheid
Inschrijven en overeenkomst
Prijzen en betaling
Verplaatsen, annuleren en verhindering
Deelname aan de cursus en vervanging docent
Aansprakelijkheid en intellectueel eigendom
Betwisten factuur of overeenkomst en toepasselijk recht