Algemene voorwaarden opleidingen

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
Cursist de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Cursus cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Ehbocollege.nl de eenmanszaak zoals bij de Kamer van koophandel geregistreerd onder nummer 55363199
Open cursus cursus bedoeld voor inschrijving van individuele deelnemers.
Offerte overzicht werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
Bedrijfscursus besloten cursus met deelname van cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of dezelfde organisatie, al dan niet op locatie van de opdrachtgever (in-company).
Voorwaarden onderhavige algemene voorwaarden.
Website De website https://ehbocollege.nl zoals die geldt op de dag van raadpleging.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Ehbocollege.nl’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes.

2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of 2 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden, tenzij een specifieke voorwaarde van de opdrachtgever gunstiger is voor ehbocollege.nl. In dat geval is uitsluitend die specifieke gunstiger voorwaarde van toepassing.

Artikel 3. Inschrijving en overeenkomst open cursus

1. Inschrijving voor de door ‘Ehbocollege.nl’ te verzorgen open cursussen kan door het volledig invullen en voltooien van het digitale inschrijfformulier op de website ehbocollege.nl.

2. Na voorafgaand overleg tussen opdrachtgever en ehbocollege.nl kan inschrijving op een andere wijze, namelijk telefonisch of per e-mail plaatsvinden.

3. ‘Ehbocollege.nl’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het eerste lid vermeld steeds per e-mail.

4. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door ehbocollege.nl ook met andere middelen bewezen worden.

5. De bevestiging van de inschrijving of offerte geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

6. ehbocollege.nl behoudt zich het recht toe, zonder opgaaf van redenen, een inschrijving te weigeren en de cursist daarmee van deelname uit te sluiten.

Artikel 4. Overeenkomst bedrijfscursus

1. Om een aanbod te doen ontstaan wordt een offerte aangevraagd bij ‘Ehbocollege.nl’.

2. De overeenkomst met betrekking tot een bedrijfscursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door ehbocollege.nl ook met andere middelen bewezen worden.

3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘Ehbocollege.nl’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open cursus

1. Bij inschrijving door middel van het volledig invullen en voltooien van het digitale inschrijfformulier op de website ehbocollege.nl, gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld op https://ehbocollege.nl/kalender.

2. In de cursusprijzen van een open cursus zijn de kosten voor het cursusmateriaal en indien van toepassing het examen inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

3. Als op een open cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

Artikel 6. Prijzen van bedrijfscursus

1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal en indien van toepassing het examen inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

4. Wijzigingen van het BTW tarief tussen de dagtekening van de offerte en de datum van acceptatie van de offerte worden aan de opdrachtgever doorbelast.

5. Indien een prijs per persoon is geoffreerd, wordt uitgegaan van het door opdrachtgever opgegeven en overeengekomen aantal deelnemers. Indien meer personen deelnemen, tot aan het aantal door ehbocollege.nl toe te staan, worden deze extra deelnemers doorbelast. Indien uiteindelijk minder personen daadwerkelijk deelnemen, wordt het vooraf overeengekomen aantal deelnemers doorbelast.

Artikel 7. Betaling

1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘Ehbocollege.nl’ een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.

2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de cursus binnen 14 dagen na de factuurdatum aanvangt, dient de betaling voor aanvang van de cursus te geschieden.

3. Betaling geschiedt, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op de bankrekening die op de factuur is vermeld.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

5. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘Ehbocollege.nl’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

6. Indien de betaling van de factuur niet tijdig door ehbocollege.nl is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Verplaatsing data bedrijfscursus door de opdrachtgever

Een cursus of cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier (4) weken en langer dan een (1) week voor de eerste geplande cursusdag wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering deelname open cursus door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever kan de deelname van een cursist tot vier (4) weken voor aanvang van de eerste geplande cursusdag kosteloos annuleren door een afmelding via de inschrijfmodule op de website, of door een e-mailbericht aan Ehbocollege.nl.

2. De bewijsplicht voor de annulering berust bij de opdrachtgever.

3. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één (1) week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag in rekening worden gebracht.

4. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusbedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

5. Annulering van deelname door de opdrachtgever na aanvang van de cursus is niet mogelijk. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

6. Het uitblijven van deelname wordt opgevat als annulering. Het schort de verplichting tot betaling niet op.

Artikel 10. Verhindering van de cursist

1. Als een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus kan hij zich kosteloos laten vervangen door een door de opdrachtgever aangebrachte andere cursist, mits de vervanger voor aanvang van de eerste cursusdag wordt aangemeld bij ‘Ehbocollege.nl’.

2. Een verhinderde cursist kan tot vier (4) weken voor aanvang van de cursus op verzoek gratis worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of een andere datum.

3. Bij overboeking binnen vier (4) weken voor aanvang van de cursus bedragen de kosten 30% van de cursusprijs per persoon met een minimum van € 19,50.

4. Bij overboeking van deelname aan een cursus die wordt afgesloten met een examen worden naast de kosten uit het derde lid tevens de kosten van het examen in rekening gebracht.

5. Overboeking na aanvang van de cursus is niet mogelijk. Het uitblijven van deelname schort de verplichting tot betaling niet op.

Artikel 11. Annulering door ‘ehbocollege.nl’

‘Ehbocollege.nl’ behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hier van op de hoogte gebracht. ‘Ehbocollege.nl’ zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt ‘Ehbocollege.nl’ de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hier gebruik van maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Deelname aan de cursus

1. Door inschrijving verbindt de cursist zich tijdens de cursus te gedragen naar gelang hetgeen in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt geacht, waaronder het zich onthouden van elke vorm van geweld of overlast, dit naar oordeel van de trainer.

2. Het maken van foto- of video- of geluidsopnamen tijdens de cursus is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ehbocollege.nl, de opdrachtgever en indien van toepassing de personen die worden opgenomen.

3. De cursist kan de toegang tot de cursus worden ontzegd, zonder recht op restitutie van het cursusgeld, indien hij handelt in strijd met hetgeen in het eerste en tweede lid is beschreven.

4. Indien voor de cursus toelatingseisen gelden, is het de verantwoordelijkheid van de cursist zich bij de inschrijving te vergewissen of aan deze eisen is voldaan. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan kan de cursist van deelname worden uitgesloten, zonder recht op restitutie van het betaalde cursusgeld.

5. De cursist is tijdens de cursus verplicht om nauwgezet de aanwijzingen van de trainer op te volgen, om zo schade of letsel te voorkomen. Schade of letsel ontstaan door het niet of onvoldoende volgen van de aanwijzingen van de trainer, dan wel door nalatigheid of opzet, is volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6. De trainer kan de cursist de toegang tot de cursus ontzeggen indien hij meer dan een half uur verlaat is. De cursist kan dan deelnemen vanaf de eerstvolgende pauze, tenzij het een examen betreft. Deelname is in dat geval uitgesloten. Restitutie in geld van de gemiste lestijd is niet mogelijk.

7. De cursist kan door de trainer worden uitgesloten van deelname aan het examen, zonder recht op restitutie, indien de cursist een derde of meer tijd van de opleiding afwezig is geweest.

8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opgeven van correcte en volledige personalia van de cursist.

9. Indien de cursus wordt afgesloten met een certificaat of diploma en de daarvoor geldende eisen zijn behaald, wordt het diploma binnen zes (6) weken toegezonden aan het adres dat door opdrachtgevers is opgegeven bij de inschrijving of bij aanvaarding van de offerte.

10. Voor het diploma of het certificaat worden de gegevens gebruikt zoals die door de opdrachtgever zijn verstrekt. Wanneer deze, buiten de schuld van Ehbocollege.nl, niet correct zijn weergegeven op het diploma of het certificaat kunnen kosten voor de correctie in rekening worden gebracht tot ten hoogste € 17,95.

11. In de gevallen waarbij een digitaal certificaat of diploma in geldigheid is gelijkgesteld met een papieren exemplaar, wordt uitsluitend een digitale versie beschikbaar gesteld.

12. Wanneer de cursist of opdrachtgever geen certificaat of diploma heeft ontvangen, dient hij dit binnen acht (8) weken na afronding van de opleiding of na het examen kenbaar te maken. Na acht weken kan € 17,95 voor een duplicaat van het diploma of certificaat in rekening worden gebracht.

Artikel 13. Vervanging docent of trainer

‘Ehbocollege.nl’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Ehbocollege.nl’ is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van ‘Ehbocollege.nl’ of de annulering van de cursusovereenkomst door ‘Ehbocollege.nl’, tenzij aan ‘Ehbocollege.nl’ opzet of grove schuld kan worden verweten.

2. Indien ‘Ehbocollege.nl’ op enig moment, ondanks het bepaalde in lid 1, wel aansprakelijk is voor schade, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

4. Ehbocollege.nl geeft geen slagingsgarantie. Ehbocollege.nl is niet aansprakelijk voor het behaalde resultaat van de cursus, zoals, doch niet uitsluitend, het al dan niet slagen voor het examen, of de verlenging van het diploma na gebleken competentie. De kosten van een herexamen of nieuwe opleiding zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door ‘Ehbocollege.nl’ of door de auteur van het desbetreffende cursusmateriaal voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Ehbocollege.nl’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het ter beschikking gestelde cursusmateriaal, de website of andere publicaties van Ehbocollege.nl te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 16. Persoonsgegevens

1. Ehbocollege.nl verwerkt persoonsgegevens van cursisten waaronder de naam, geboortedatum, adres, diplomanummer en bankrekeningnummer.

2. Door aanvaarding van de overeenkomst gaat de cursist akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens, behoudens het bij wet gestelde. Op de website ehbocollege.nl is het privacystatement te raadplegen.

3. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

5. De opdrachtgever van een bedrijfscursus, al dan niet in-company, wordt beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke en Ehbocollege.nl als verwerker. Het initiatief voor het afsluiten van de verwerkersovereenkomst berust in dat geval uitdrukkelijk bij de opdrachtgever.

Artikel 17. Betwisten van de factuur of overeenkomst

1. Opdrachtgever dient een betwisting van de overeenkomst of de met de cursus samenhangende administratieve procedure binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kenbaar te maken. Een reactie van Ehbocollege.nl volgt schriftelijk binnen 8 dagen nadien.

2. Betwisting van de factuur dient binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

3. Betwisting van de ontvangen factuur door opdrachtgever schort de verplichting tot tijdige betaling van het volledige factuurbedrag niet op.

Artikel 18. Overmacht

1. In het geval van overmacht is Ehbocollege.nl geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan de wederpartij en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

2. Indien ehbocollege.nl door overmacht geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zoals het daadwerkelijk uitvoeren van de cursus, is geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan de opdrachtgever en/of de cursist verschuldigd, maar is de vergoeding beperkt tot het reeds betaalde cursusgeld, met aftrek van de daadwerkelijk door ehbocollege.nl gemaakte kosten.

Artikel 19. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Ehbocollege.nl’ en overeenkomsten tussen ‘Ehbocollege.nl’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.